Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności sp384.ursynow.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp384.ursynow.warszawa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Stępińska.
 • E-mail: mstepinska@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 572333930

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa Al. Solidarności 77
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd
Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica znajduje się przy ulicy Kajakowej 10, w zacisznej okolicy Lasu Kabackiego. Dogodny dojazd ulicą Puławską zapewniają autobusy linii 209, 319, 709, 715, 727. Jadąc od strony wysokiego Ursynowa, wysiadamy na przystanku – Bogatki, od strony Piaseczna – Łagiewnicka. Na terenie placówki nie ma miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Wejście do budynku
Budynek szkoły nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku są schody wraz z podjazdem na wózki
(poziom nachylenia wymaga pomocy osoby trzeciej). Budynek jest jednopiętrowy – na parterze nie ma żadnego problemu z poruszaniem się na wózku (dostęp do sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu pielęgniarki, gabinetu pedagoga szkolnego, świetlicy, jadalni, sali gimnastycznej). Piętro jest niedostępne dla osoby na wózku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Nie ma zakazu wstępu dla psa asystującego.

Inne informacje i oświadczenia

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość porozumiewania się online.

Skip to content