Przejdź do treści

Co nas wyróżnia

Co nas wyróżnia

Szkoła Podstawowa nr 384 znajduje się przy ulicy Kajakowej 10, w zacisznej okolicy Lasu Kabackiego. Jesteśmy szkołą kameralną, w której uczy się około 320 uczniów w 12. klasach (po cztery klasy w poziomie). Dogodny dojazd ulicą Puławską zapewniają autobusy linii 209, 319, 709, 715, 727. Jadąc od strony wysokiego Ursynowa, wysiadamy na przystanku – Bogatki, od strony Piaseczna – Łagiewnicka. W szkole panuje życzliwa atmosfera. Uczniowie, rodzice i nauczyciele szanują się wzajemnie i słuchają swych racji.

Praca nauczycieli jest ukierunkowana na rozwój ucznia.

Respektowane są w niej następujące reguły postępowania:

 • Nie dzielimy uczniów na gorszych i lepszych – każdy ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i wysiłku włożonego w jego zdobycie.
 • Uczymy przezwyciężania (nie unikania!) trudności – pomagamy uczniom w ich indywidualnych zmaganiach.
 • Uczymy empatii, wzajemnej pomocy, wsparcia; rywalizację zastępujemy współdziałaniem.

Mocne strony:

 • bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • jasno sprecyzowane kryteria oceniania i wystawiania ocen,
 • skuteczna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów ucznia,
 • dbałość o bezpieczeństwo (m.in. monitoring wizyjny),
 • edukacja zdrowotna realizowana metodą projektu,
 • lekcje muzealne na terenie szkoły, wycieczki edukacyjne,
 • współpraca z Centrum Nauki Kopernik,
 • dodatkowe zajęcia sportowe – w ramach Otwartych Obiektów Sportowych oraz współpracy z Akademickim Klubem Lekkoatletycznym,
 • funkcjonowanie dziennika elektronicznego,
 • konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dostosowywana do zainteresowań uczniów: Klub Młodego Odkrywcy, koło dziennikarskie, koło historyczne, koło matematyczne, koło plastyczne, koło modelarskie, Klub Ośmiu (wolontariat, akcje charytatywne),
 • wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych,
 • system jednozmianowy (zajęcia w godzinach 800 – 1515),
 • wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

Szkoła zapewnia poziom nauczania umożliwiający dobre zdanie egzaminu gimnazjalnego oraz sprawne funkcjonowanie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoła wspiera i wymaga – na każdą pozytywną ocenę uczeń musi zapracować.

Koncepcja pracy szkoły

Cele:

 • Wyposażanie uczniów w wiadomości i umiejętności (w tym również kompetencje kluczowe) umożliwiające im dobre zdanie egzaminu gimnazjalnego oraz sprawne funkcjonowanie w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną naukę.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz współpracy w zespole (klasowym, zadaniowym).
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.
 • Przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów w coraz bardziej złożonym środowisku społecznym, kulturowym i biologicznym.

W naszej szkole powszechnie respektowane są następujące reguły postępowania:

 • Nie ma  podziału na gorszych i lepszych uczniów – każdy ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i wysiłku włożonego w jego zdobycie.
 • Staramy się dostrzegać w każdym uczniu ukryte – nawet niewielkie – zdolności i pomagać je rozwijać. Każdy posiada jakiś potencjał, który w odpowiednich warunkach może ujawnić się w postaci konkretnych osiągnięć.
 • Uczymy przezwyciężania (nie unikania!) trudności – pomagamy uczniom w ich indywidualnych zmaganiach.
 • Uczymy pozytywnego myślenia i dajemy poczucie bezpieczeństwa.
 • Staramy się uczyć empatii, wzajemnej pomocy, wsparcia; rywalizację  zastępujemy współdziałaniem.
 • Na każdą pozytywną ocenę uczeń musi zapracować; nie  stawiamy ocen bez pokrycia – „za nic”; pomagamy uczniowi, wspieramy go i konsekwentnie wymagamy określonych wiadomości, umiejętności oraz postaw.
 

W naszej szkole funkcjonuje następujący system działań:

 • Stałe diagnozowanie problemów edukacyjnych a następnie kierowanie uczniów na zajęcia wyrównujące braki oraz na terapię do placówek specjalistycznych. Działanie te pozwalają w miarę szybko przystąpić do pokonywania trudności szkolnych, uzupełnić braki w wiadomościach, aby uczeń mógł efektywnie korzystać z bieżących lekcji.
 • Wdrożenie czytelnego systemu zapoznawania uczniów z zakresem obowiązujących wiadomości i umiejętności (zakres pytań na wszystkie sprawdziany wywieszany jest w gablotach na korytarzu szkolnym). Uczeń, który wie czego ma się nauczyć, czego od niego wymaga nauczyciel, może dokonywać świadomego planowania swojej pracy; wie, co jest bardziej  a co mniej ważne. Jest to szczególnie istotne dla uczniów o wolnym tempie nauki, mniej zdolnych, którzy potrzebują dużo więcej czasu na opanowanie określonych treści  programowych. Takie działania pozwalają unikać niepotrzebnych stresów, pozytywnie motywują, dają poczucie sprawstwa i przyczyniają się do wzrostu kompetencji uczniowskich.
 • Wdrożenie czytelnego systemu oceniania wiadomości (ocenianie poprawnych odpowiedzi, analizowanie popełnionych błędów, podawanie wyników w %).Uczniowie mają informację za jakie działania i wg jakich kryteriów są oceniani – pozwala to im świadomie planować naukę i dokonywać wyborów; pobudza do samokontroli, rozwija motywację, uczy odpowiedzialności. Oceny wystawione za określoną ilość poprawnych odpowiedzi informują ucznia jaką część materiału programowego już opanował, a czego jeszcze musi się nauczyć.
 • Stworzenie uczniom możliwości poprawiania niesatysfakcjonujących ich ocen. Dzięki temu działaniu jedna zła ocena nie przekreśla – częstokroć wielomiesięcznych – wysiłków ucznia i pozwala mu na osiągnięcie sukcesu na miarę jego aspiracji.
 • Wprowadzenie poprawiania ocen niedostatecznych ze sprawdzianów. To działanie eliminuje powstawanie braków w wiadomościach i przeciwdziała ukrytemu analfabetyzmowi.
 • Organizowanie pracy z uczniami w oparciu o kontrakt. Ma to istotne znaczenie w indywidualnym i społecznym dojrzewaniu uczniów; wspólnie wypracowane reguły postępowania uczą odpowiedzialności za ich przestrzeganie.
 • Praca na lekcji metodami aktywizującymi uczniów.
 • Odbieranie informacji zwrotnych od uczniów (werbalnych i niewerbalnych).
 • Ocenianie i krytykowanie nieodpowiednich zachowań uczniów, a nie uczniów jako ludzi (źle zrobiłeś zamiast jesteś zły, głupio postąpiłeś zamiast jesteś głupi).
 • Wyjaśnianie uczniom przez nauczycieli własnych racji i odczuć, zwłaszcza w sytuacjach trudnych do zaakceptowania przez uczniów (wymagam nie dlatego, że takie jest moje „widzimisię,” ale dlatego, że przemawiają za tym określone racje).
 • Realizowanie projektów uczniowskich (edukacja zdrowotna i obywatelska). Metoda ta rozwija samodzielność, odpowiedzialność, motywację, dyscyplinę organizacyjną oraz uczy działania w zespole.
 • Organizowanie uczniom zajęć z doradztwa zawodowego i profilaktyki zachowań niebezpiecznych.

Skip to content